Beleidsplan 2017

 

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2018 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het belangrijkste speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO of service club of bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeidsgenererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2016

 • In het studentenfonds universiteitsstudenten worden 16 studenten gesteund waarvan 15 studentes en 1 jongen. Eén dame komt uit Tanzania, een andere uit Kenia, de overigen uit Ethiopië. Dit jaar zijn er 6 studenten afgestudeerd en 4 nieuwe studentes van start gegaan. Twee studentes hebben hun rapporten niet doorgezonden en zijn daarom niet gesteund, van twee nieuwe studentes (begonnen in september) zijn de bankgegevens nog niet compleet. 
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 9 studenten gesteund. Een jonge man en acht meisjes. Een meisje uit Zimbabwe, woonachtig in Zuid-Afrika heeft voor 2017 een sponsor die haar volledig zal sponsoren, daarom komend jaar niet meer in ons fonds. Verder waren er twee jonge vrouwen uit Kenia en de overigen uit Ethiopië in dit fonds. Twee studenten hebben hun studie voltooid.  Een Keniaanse is in tussen tijd voorzien van een goede tweedehands computer. 
 • In het scholierenfonds Gambella zijn 2 vrouwelijke scholieren gesteund.
 • In het scholierenfonds Borana zijn 11 vrouwelijke scholieren gesteund.
 • In het scholierenfonds Lodwar zijn 1 jongen en 2 zusjes gesteund. Twee zitten al op de middelbare school, de derde, Maureen heeft dit jaar nationaal examen van de basisschool gedaan.
 • In het scholierenfonds Zuid-Soedan wordt voor het derde jaar financiële ondersteuning gegeven aan twee meisjes, echter het ene meisje is in de loop van 2016 gestopt wegens psychische problemen.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia in 2014 is van start gegaan waarbij 30 weeskinderen, uiteindelijk zijn dit er in 2016 zevenendertig die ondersteuning hebben gekregen met schoolgeld en basisfaciliteiten voor lager en middelbaar onderwijs.
 • Er zijn nog 5 andere meisjes met een complexe thuissituatie gesponsord met hun middelbare schoolopleiding uit diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania).
 • In Zuid-Soedan is in 2016 hard gewerkt aan het bouwen van een klaslokaal voor de nieuwe basisschool. Wij hebben zowel de fondsen voor de bouw van het lokaal als het maken van de meubels rond gekregen.
 • In het glaskralenproject is geïnvesteerd in een betere kwaliteit kleivormen om de kralen in te verhitten.

 

5. Budgetplanning 2017 

 • In het studentenfonds universiteitsstudenten is voor 26 studenten een totaalbedrag van 5960 Euro gebudgetteerd. Hierbij is rekening gehouden met 9 nieuwe studenten, waarbij 2 meisjes en 1 jongeman per 1 januari 2017 aan het fonds zijn toegevoegd. Verder is er ook per 1 januari een scholiere uit het scholierenfonds weeskinderen doorgestroomd naar het universiteitsfonds.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 3815 Euro gebudgetteerd voor 13 studenten. Er is hierbij rekening gehouden met nog 1 nieuwe vakstudente, twee nieuwe meisjes zijn zojuist van start gegaan.
 • In het scholierenfonds Gambella Ethiopië is voor de 3 vrouwelijke scholieren 300 Euro gebudgetteerd.
 • In het scholierenfonds Borana Ethiopië is voor de 11 vrouwelijke scholieren 1120 Euro gebudgetteerd.
 • In het scholierenfonds Lodwar Kenia is voor 3 scholieren 750 Euro gebudgetteerd.
 • Scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia. Hoewel het basisonderwijs gratis is, hebben kinderen vaak geen toegang tot boeken en schrijfbenodigdheden De bijdrage is beperkt tot 50 Euro per kind. Echter wanneer zij doorstromen naar middelbaar onderwijs moet er schoolgeld worden betaald en loopt dit bedrag op tot 250. Gekozen is om alleen de goed presterende weeskinderen te ondersteunen, in het fonds is plaats voor 15 lagere schoolkinderen en 10 middelbare school kinderen wat het budget op 3250 Euro per jaar brengt. Er is echter binnen de universiteits- en vakopleidingen een budget van 1500 Euro gereserveerd voor weeskinderen die de middelbare school met goede resultaten afronden. Dit jaar zullen er twee naar de universiteit gaan en twee een vakopleiding gaan volgen.
 • Voor 6 overige scholieren uit diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania) is 2680 Euro gebudgetteerd.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 1000 Euro gebudgetteerd.
 • Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactie kosten is 1400 Euro gereserveerd.
 • Voor inkoop is 400 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam.

Dit alles brengt het totaal benodigde budget voor 2017 op 20.735 Euro.

 

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een mailing plaats per e-mail, waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeldt en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.
Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

 

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daardoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig, deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting de een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen, in 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk, ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen, over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten (grotendeels) op eigen kosten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij service clubs en andere donoren


Jacqueline Mouws, (voorzitter)
Sylvia Brooijmans, (penningmeester)
Carla van Vugt-Penninx (secretaris)

 

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here