Januari 2014: Badi Rera is 17 jaar oud en zit in grade 6 (vergelijkbaar met groep 8), door persoonlijke problemen is ze destijds van school gegaan, maar is zeer gemotiveerd om haar school af te maken. Zo ook Ari Wongala (op de foto met haar moeder en zus voor hun hut), zij is 19 en zit in grade 9 ( 3de klas middelbare school). Zij is "voorzitster"  van het scholierenfonds Dimeka. De meisjes zitten heel erg tussen 2 culturen, maar willen zich niet helemaal los maken van hun Hamar cultuur. Onze contactpersoon Mesereth Assefa onderkent dit probleem en ondersteun hen bij dit dilemma.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

2 januari 2014: Onze contactpersoon Saskia Kloezeman werkzaam voor North-South Consulting is op vrijwillige basis op bezoek geweest bij Ogato en de andere Anuak meisjes, die door de Katholieke Missiepost in samenwerking met Kune Zuva worden ondersteund om naar school te gaan. Zij heeft voor andere organisaties projecten in deze regio die zij opvolgt.

Saskia schrijft: 
Voor Anuak meisjes is school niet zo belangrijk, omdat ze van jongs af aan worden opgevoed om voor het huishouden en de kinderen te zorgen .... wat heb je dan aan school?
Daarnaast zijn de scholen nou niet echt van een hoogstaande kwaliteit in deze omgeving, waardoor dat kinderen (en vooral meisjes) niet echt worden gemotiveerd om naar school te gaan.
Voor meisjes is het een hele prestatie om hun school af te maken, omdat ze van meerdere kanten niet worden gestimuleerd dit te doen. Het is wel heeeeeel hard nodig dat meisjes van de Anuak (maar ook de andere 4 stammen) worden ondersteund in het naar school gaan.
Ogato heeft haar 10th grade afgerond en is van start gegaan met een middelbare beroepsopleiding tot verpleegster in Gambela town.

Ik heb het groepje meisjes toegesproken door het delen van ervaringen van andere stammen, waar meisjes ook hun school afmaken. Ik hoop dat mijn bezoek wat inspiratie heeft geboden voor de meiden om goed hun best te blijven doen.

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Weeskinderen hebben moeite zich staande te houden. Wanneer hun ouders overlijden zijn het de grootouders of een tante die de verzorging over nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen. Gevolg is dat veel wezen op jonge leeftijd op straat belanden, waarbij prostitutie en diefstal de gebruikelijke manieren zijn om te overleven. Voor het schooljaar 2019 steunen wij in Centraal Kenia 10 weeskinderen in het basisonderwijs, 10 in het middelbaaronderwijs,  6 op een vakopleiding en 2 op een HBO-opleiding. 

Doel

Het doel van dit project is weeskinderen de kans te geven op een normale manier deel te nemen aan onderwijs. Voor de basisschool betekent dit dat zij aandacht en begeleiding krijgen die kinderen in een normaal gezin ook krijgen inclusief de benodigde schoolspullen en schooluniformen waardoor zij niet langer in een uitzonderingspositie zitten. Voor middelbare scholieren geldt het zelfde maar hier komt nog het schoolgeld bij, basisonderwijs is gratis in Kenia, middelbaar onderwijs niet.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.

De grootste problemen in Kenia zijn gerelateerd aan armoede en weeskinderen, vaak in combinatie. Veel kinderen verliezen hun ouders door HIV/Aids. Door de armoede zijn veel familieleden niet in staat de achtergebleven kinderen op te nemen in hun gezin en hun te helpen deel te nemen aan de samenleving. Als de ouders al bezittingen hadden, worden deze direct verdeeld onder ooms en tantes. De kinderen raken geestelijk getraumatiseerd en zonder enige financiële middelen zijn de mogelijkheden om hun school af te maken minimaal.

Lokale organisatie

MCESO is een lokale non-profit organisatie opgericht in 2000 met als doel om wezen en andere kwetsbare kinderen te ondersteunen en te beschermen tegen extreme armoede of misbruik in Ruiru district– Centraal Kenia door middel van effectieve en duurzame programma's die zijn bedoeld om het leven van deze kinderen te verbeteren en hen te begeleiden naar volwassenheid. MCESA heeft onderzoek gedaan naar deze groep en realiseerde zich daardoor dat – wanneer geen aandacht wordt geschonken aan deze groep – zij een verloren generatie zullen gaan vormen, die in de maatschappij veel problemen zal geven, juist ook omdat de gevolgen van HIV/Aids nog niet onder controle zijn.
Sommige wezen worden gelukkig goed opgevangen door hun grootouders, maar velen blijven achter in het huis van hun ouders zonder enige vorm van begeleiding of inkomen. De beste oplossing is als de kinderen bij familie kunnen worden opgenomen die zowel de middelen als de aandacht hebben om deze kinderen verder te begeleiden.

Van alle hulpprojecten door overheden, internationale sponsors e.d. blijkt dat de meest cultureel passende , betaalbare en duurzame oplossing van dit probleem het financieren van onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen is terwijl zij worden ondergebracht bij familie. Op deze wijze is de financiële druk op familie veel minder, wordt er in kinderen geïnvesteerd zonder dat kinderarbeid wordt gepromoot en is het eenvoudig om het gebruik van de fondsen te monitoren zonder misbruik in de hand te werken.

Daarnaast wordt door de organisatie hard gewerkt aan inkomensgenererende projecten zoals een naai-atelier om het de gezinnen makkelijker te maken extra kinderen te voeden.

Selectie criteria weeskinderen project:
• beide ouders zijn overleden
• zij leven in armoede en zijn niet in staat basisbenodigheden te bekostigen
• zij wonen bij familie of grootouders die financieel niet in staat zijn om deze kinderen te ondersteunen
• zonder ondersteuning kunnen zij niet naar school (blijven) gaan
• zij hebben hulp nodig voor onderwijs, gezondheid en geestelijke ondersteuning
• zij willen graag zelf in dit project worden opgenomen

Op basis van de schoolresultaten en overige input vanuit de lokale organisatie is het project in december 2014 ge-evalueerd. Doordat er ieder jaar meer kinderen naar het middelbare onderwijs gaan, gaan de kosten voor dit fonds voor de komende 4 jaar (zolang duurt de middelbare school) omhoog. Dit past echter niet binnen onze budgetten. Er is nu een vast bedrag afgesproken, waarbij ieder jaar de minst presterende scholieren afvallen. Daarnaast zal naar aanvullende fondsen worden gezocht. Voor 2015 is dit gelukt.

Voor 2016 gaan we uit van een ondersteuning van 50 Euro per weeskind voor basisonderwijs en 250 Euro per weeskind voor middelbaar onderwijs. Begin 2017 maken wij de keuze om 15 weeskinderen op de basisschool en 10 weeskinderen op de middelbare school te steunen. Dit omdat het financieel steeds moeilijker haalbaar was om alle weeskinderen zowel door de basisschool als de middelbare school te steunen. Selectie wordt gemaakt op basis van resultaten.  Daarnaast zijn er in 2017 3 jonge vrouwen doorgestroomd naar het hoger onderwijs, zowel Rose Mary als Ruth volgen nu een vierjarige universitaire/HBO opleiding terwijl Sara een driejarige MBO-opleiding volgt.  In 2018 is het schoolgeld voor de jongeren in het middelbaar onderwijs sterk verhoogd, waardoor er 382 Euro per weeskind nodig is. er wordt naarstig naar aanvullende fondsen gezocht. In tussen tijd moeten we ook budget vrijmaken voor de jongeren die na de middelbare school verder gaan met een vakopleiding of een HBO. Eind 2017 hebben 9 (van de 10) weeskinderen het middelbaar onderwijs afgerond.

 In december 2017 wordt na een lang traject van aanvragen en goedkeuring een deel-container ontvangen met allerlei gereedschappen. Een goed begin om cursussen op te zetten voor jongeren die toe zijn aan een praktijkstudie. Tools4Change uit de Betuwe heeft alle materialen verzameld en gereviseerd.  

 In de zomer van 2018 zijn vier weesjongeren met hun vervolgstudie begonnen, nadat wij hiervoor een sponsor hebben gevonden. Nancy en Salome volgen een 1,5 jarige opleiding tot kapster en schoonheidsspecialiste, Beth gaat voor de 1,5 jarige hotel- en cateringvakopleiding terwijl Anthony een 3-jarige ICT opleiding volgt. In Januari 2019 krijgt ook Sheila de uitslag van haar Nationale Examen middelbaar onderwijs. Ook voor haar wordt het een MBO-opleiding. Graag zou ze stewardess worden, alleen zijn de kosten te hoog voor Kune Zuva en is het voor haar onmogelijk genoeg budget hiervoor te vinden.

Voor 2019 gaan we uit van 70 Euro ondersteuning voor een basisschoolleerling, 334 Euro voor een middelbare scholier en maximaal 500 Euro per jaar voor een vakstudent. Met 10 basisschoolleerlingen, 10 middelbare scholieren en 8 leerlingen op het vervolgonderwijs gaan we 2019 van start.  Het was niet de bedoeling het aantal middelbare scholieren uit te bereiden, maar een noodkreet van Sophia en Hellen (laatste en voorlaatste jaar middelbare school) heeft een uitbreiding tot 10 scholieren tot gevolg gehad. Beide meisjes behalen zeer goede resultaten maar zijn door de grote betalingsachterstand eind januari naar huis gestuurd. Door een snelle actie van onze zijde, hebben ze niet veel lessen hoeven missen.

Voor de grote groep kansarme jongeren die de middelbare school weinig succesvol hebben afgerond, wordt naarstig gewerkt aan het opzetten van praktijkcursussen in naaien, typen en basiskennis word, excel e.d. , metaalbewerken, houtbewerken en bouwvaardigheden. Zodat de kansen op een vast, leefbaar en eerlijk inkomen ook voor deze jongeren op termijn reëel zijn. In juli 2019 is hiervoor een stukje land aangekocht ten grootte van 1/8 hectare - hier moet zowel het kantoor als een trainingsruimte worden gebouwd.

Tijdens het bezoek in de zomer van 2019 is de dag op een inspirerende wijze doorgebracht met een grote groep oudere studenten in de leeftijd van 17 - 21 jaar. 

In 2020 bij het vaststellen van de budgetten blijkt, doordat een aantal kinderen doorstromen naar het middelbaar onderwijs, het budget erg onder druk te staan. Naast het zoeken van extra fondsen, wordt ook besloten het aantal basisschoolkinderen in te krimpen om zo iedergeval de wezen die naar de middelbare school gaan te kunnen blijven ondersteunen. Ook wordt gekeken of we fondsen kunnen vrij maken voor diverse vakopleidingen.

 

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

22 november 2013: Omdat Ogato het fonds nu gaat verlaten (zij gaat een verpleegstersopleiding doen!) is er plek voor een nieuwe Anuak scholiere, Awane Abola uit Pinkyo, Gambella. Awune is 15 en zit in klas 9 - 3de jaar middelbare school. Zonder onze hulp kan ze de middelbare school niet afmaken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

De Anuak is een etnische groep in Oost-Afrika, zij wonen in dorpen langs de rivieren in zuidoost Zuid-Soedan en zuidwest Ethiopië vooral rondom Gambella.

De Anuak (circa 350.000 mensen 2012) zijn van oorsprong herders en boeren. Gambella is een tropisch warm gebied met rijke vruchtbare grond bewaterd vanuit de rivieren de Gilo, de Baro en de Akobo. Door de doorsnee Ethiopiër worden de Anuak gediscrimineerd en zijn land waar hij al generaties lang  op woont, afgenomen. Zij zijn herplaatst naar slechte landbouw grond, waar er nauwelijks toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere basisfaciliteiten is. Dit naast de zeer beperkte mogelijkheden tot ontwikkeling van het gebied.

Daarom is in 2011 besloten een proefproject te doen met 8 vrouwelijke scholieren, juist ook omdat er nauwelijks meisjes zijn die de middelbare school geheel doorlopen.

Eind 2003 vond er een genocide plaats, die van start ging met een bloedbad van 400 Anuak, volgens internationale verklaringen speelde de Ethiopische regering hier een belangrijke rol in. Natuurlijk ontkent deze elke betrokkenheid.

In de eerste helft van 2004 werden een twaalftal Anuak dorpen vernietigd, mannen, vrouwen en kinderen gedood, velden en huizen verbrand en groepsverkrachtingen uitgevoerd.  Er vertrokken meer dan 10.000 Anuak naar vluchtelingenkampen in Soedan en Kenia. De Ethiopische regering neemt het land van de oorspronkelijke bewoners af om het tegen lage prijzen aan investeerders te verkopen.


Eerdere etnische zuiveringen begin jaren 90 zorgde ervoor dat ruim 2000 Anuak vluchtelingen door middel van een vluchtelingenherplaatsingsprogramma naar Minnesota, USA emigreerden. Toen beschreef de overheid het land als vruchtbaar en onbewoond en wees het toe aan Ethiopiërs uit de noordelijke provincie Tigray.

Door de Anuak toegang te geven tot onderwijs en andere basisfaciliteiten kunnen zij zich ontwikkelen en hopelijk in de toekomst weer onafhankelijk worden en opkomen voor hun rechten.

 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Juni 2014:

 

Om te zorgen dat weeskinderen niet op straat belanden, is dit projectvoorstel aangaande de begeleiding van 30 basisschoolleerlingen en 10 middelbare school leerlingen. Naast het voorzien van schooluniformen, schoolspullen, dekens, matrassen etc. wordt ook geïnvesteerd in begeleiding van deze specifieke kinderen  zowel op de plaats waar ze nu verblijven als op de diverse scholen in de omtrek. Waar nodig wordt het schoolgeld betaald. Ondanks dat we nog op zoek zijn naar aanvullende fondsen, is het project al gedeeltelijk van start gegaan. Het nieuwe schooljaar start in Kenia in januari, toen zijn voor diverse kinderen nieuwe schooluniform aangeschaft en schriften en pennen gekocht. Echter nu - halverwege het jaar zijn er opnieuw schriften en pennen nodig. Deze zijn de afgelopen week aangeschaft en verdeeld.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks eerst 15 maar op dit moment 10 meisjes om in dit hostel te verblijven. Juist omdat we ook ruimte willen hebben sommige meisjes in een vervolgopleiding te ondersteunen.

Begin jaren '80 zijn enkele missionarissen van de Heilige Geest begonnen met bouwen van scholen. Het bleek een moeilijke opgave om meisjes naar school te krijgen. Zij werden thuis gehouden om het werk te toen. Als er dan toch een meisje naar school mocht, was dit het meest luie meisje van het gezin. Schoolgeld was onbespreekbaar en door enkele incidenten - waarbij meisjes op weg naar school werden aangerand - werd het nog moeilijker. Verder werden de meisjes uit school gehaald gedurende het droge seizoen, omdat de ouders dan met het vee verder trokken op zoek naar gras en water. 

In ruim 30 jaar begint het langzaam te veranderen, de eerste meiden hebben de universiteit doorlopen, enkele hebben een vakopleiding gedaan en zijn nu onderwijzers of werken in een gezondheidspost. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer meiden de wel de middelbare school afronden. In 2013 hebben zelfs 6 meiden die eerst in Dhoqqolle de lagere school en daarna in Dubuluq de middelbare school gevolgd tot nationaal examen. Tien jaar geleden konden we hier alleen van dromen!

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

In Turkana, het noord-oosten van Kenia, is onderwijs een luxe. Alleen in de grotere steden bestaan scholen. In 2018 bestaat het fonds uit Francis (M) , Brenda (V) en Brenda's zusje Maurine. 

Dit fonds is destijds van srtart gegaan met: Francis (M), Sarafina (V) en Fridah (V) allen op een kostschool in Lodwar. Het belang van scholing wordt vaak niet erkend. 

Het blijkt dat meisjes die naar school zijn geweest, meer eisen hebben en daardoor... minder waard zijn! Wij steunen sinds 2012 deze drie kinderen met hun lagere en middelbare school via het Lodwar Scholieren fonds.

Begin 2014 is de sponsoring van Sarafina stopgezet wegens minimale resultaten, met Fridah is uitgebreidt gesproken echter ook dit heeft niet het gewenste resultaat gehad en haar sponsorship is per 1 januari 2015 gestopt.

Francis, een echte Turkana, heeft een goede disipline en goede resultaten laten zien. Hij zou graag een technisch beroep gaan leren.  Hij heeft leiderschapskwaliteiten laten zien en is op de lagere kostschool gekozen tot "head boy" van de school. Hij heeft de lagere school met mooie resultaten afgerond en volgt nu de middelbare school. In eerste instantie was hij naar een ander deel van Kenia gegaan, maar door heimwee naar Turkana, is hij het tweede jaar terug verhuist naar een kostschool nabij (5 uur rijden over onbegaanbare bush-wegen) zijn familie. 

Sinds 2015 steunen wij de zusjes  Brenda(17) en Maurine (12). Zij zijn beiden Turkana,, Brenda woont bij de moeder van onze contactpersoon in Kisumu en gaat daar naar een goede middelbare school. Brenda zou graag onderwijzeres worden en Maurine wil bij de politie. Maurine heeft door het slecht basisonderwijs in het dorp waar zij vandaan komt, een duidelijke achterstand. Het laatste jaar van de basisschool gaat zij met onze hulp naar een betere school en hierna door naar het middelbaar onderwijs. Hun vader is één van de weinige Turkana die een sterk geloof heeft in onderwijs en zijn meisjes dan ook het beste wil bieden.

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

Gambella ligt op de grens van Ethiopië en Zuid-Soedan. De belangrijkste stam is de Anuak. Zoals wel vaker in afgelegen achtergebleven gebieden is onderwijs voor meisjes een unicum. Zeker op de middelbare school zijn nauwelijks meisjes aanwezig. Meisjes worden gereed gemaakt voor het huwelijk niet voor middelbaar onderwijs. Vandaar dat wij hier sinds 2011 investeren in onderwijs voor meisjes.

In 2011 zijn we van start gegaan met 8 meiden uit verschillende dorpen. Onderwijs voor meisjes is  Een proefproject. Na een jaar bleek dat dit geen succesformule is. Toen is besloten om de meiden naar de missiepost te halen en daar de ruimte te geven om te studeren, te eten en te slapen. Een van de problemen van thuiswonen is, dat er 's-avonds geen licht is om te leren (rond 6 uur wordt het donker!) en overdag altijd andere dingen te doen zijn. 

We weten dat het moeilijk is om een cultuur te veranderen met betrekking tot onderwijs voor meisjes. Vaak gaat er meer dan een generatie overheen, maar ergens moet een begin worden gemaakt. In 2013 is het eerste meisje Ogato van de middelbare school afgekomen. Zij is direct van start gegaan met een middelbare beroepsopleiding tot verpleegster. Die zij eind 2016 heeft afgerond en sindsdien vervult zij een voorbeeldfunctie binnen haar stam.

Van de andere 8 meisjes hebben er 2 het nationale examen afgelegd. Twee andere meisjes zullen na de zomer niet terugkomen binnen ons project. De ene is uitgehuwelijkt en de andere heeft veel te weinig inzet getoond.

In 2015 bestaat het fonds uit vier meisjes Sunday Taferi, Atwa Markos, Manyot Ojulu en Awane Abulla. De twee meisjes die in 2014 het nationale examen hebben afgelegd, hebben niet voldoende  gepresteert om door te gaan naar klas 11 en 12, die een voorbereiding zijn op de universiteit. Echter gezien de totale achterstandspositie van deze bevolkingsgroep sluit dit aan bij onze verwachting. Daarom willen we deze meisjes (Paboya Ojwok en Ajangy Abidu) wel de kans geven om een praktische vervolgopleiding te doen tot verpleegster, waardoor zij zeker voor een meisje uit deze bevolkingsgroep een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

 In Juni 2016 heeft Anne Bolsius, een Nederlandse vrijwilliger die voor langere tijd woonachtig is in Gambella, de meiden die nu de vakopleiding tot verpleegster/ onderwijzeres volgen geinterviewd. Lees het interview.

Langzaam maar zeker behalen enkele meisjes hun diploma, in 2018 zelfs 7 jonge vrouwen. Hopelijk dringt het besef dat onderwijs ook voor meisjes heel belangrijk is, door tot de mensen binnen de Anuak-gemeenschap.

Voor 2019 hebben we naast 1 scholiere op de middelbare school ook 5 (Nagom, Ajuda, Achella, Ngainle, Marwa) die een vakopleiding tot onderwijzers doen, 1 jonge vrouw (Tame Agore)  die wordt opgeleid tot vroedvrouw en een meisje (Ariat) dat een HBO-opleiding is begonnen. 

Dat er veranderingen komen in de Anuak gemeenschap door het creeren van rol modellen wordt steeds duidelijk. Maar dit soort veranderingen gaan heel langzaam. Trots op ieder stapje!

Gepubliceerd in Opleidingen

De gevangenis in Arba Minch is in 1963 gebouwd voor 1200 gevangenen. Hoewel niet uitgebreid verblijven er inmiddels meer dan 2000 gevangenen. Overdag worden de gevangenen in staat gesteld te werken om zo hun gezin buiten de gevangenis te kunnen onderhouden. Sinds een aantal jaren is er ook een gevangenisschool waar een kleine 300 gevangenen onderwijs genieten in de klas 1 t/m 5 (onze groep 3 t/m 7). In 2009 is er met behulp van Kune Zuva een bescheiden bibliotheek gerealiseerd.

Gepubliceerd in Scholen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here