Kleuterschool Lemat, Arba Minch, Ethiopië

Kleuterschool Lemat, Arba Minch, Ethiopië

In de wijk Lemat in Arba Minch staat een kleuterschooltje dat in het verleden geëxploiteerd werd door de daar gevestigde staatsboerderij annex katoenfabriek. De staatsboerderij is inmiddels geprivatiseerd , reden waarom zij niet langer de kleuterschool wilden runnen. In 2009 en 2010 heeft Kune Zuva diverse essentiële investeringen gedaan.

Vroeger werkte een groot deel van de bevolking uit deze wijk op de staatsboerderij inclusief katoenfabriek, die lange tijd een belangrijke werkgever was in deze stad. Na de val van de DERG, het toenmalige communistische regime in 1991 moest de boerderij die voorheen zwaar gesubsidieerd werd zichzelf bedruipen en winst gaan maken. Dit had als gevolg dat het aantal arbeidskrachten drastisch terug gebracht werd, waardoor met name in de wijk Lemat een hoge werkloosheid ontstond. Omdat er geen alternatieve werkgelegenheid ontstaan is, is het werkloosheidspercentage nog steeds erg hoog en de bevolking heel erg arm.

Daarnaast kende deze wijk tot enkele jaren geleden een hoog sterftecijfer met name ten gevolge van malaria. Malaria kwam in dit gebied erg veel voor, en gecombineerd met het feit dat de mensen geen toegang hadden tot goede sanitaire en medische voorzieningen had dit veelal desastreuze gevolgen. De laatste jaren sterven vooral veel mensen aan de gevolgen van HIV/AIDS. Het gevolg van dit hoge sterftecijfer is dat er een groot aantal weeskinderen is in dit deel van de stad.

Veel mensen hebben de stad Arba Minch verlaten, nadat zij hun baan bij de staatsboerderij verloren hadden, op zoek naar een ander werk. Vaak trokken zij naar de hoofdstad Addis Abeba, hun kinderen achterlatend in Arba Minch. Veel ouders zijn nooit teruggekeerd waardoor opnieuw een groep weeskinderen ontstond.

Naast een lagere school (zie Katoen school) had de Staatsboerderij ook een kleuterschool. Begin 2008 besloot men echter dat men deze kleuterschool niet langer kon/wilde beheren en bekostigen. Men heeft toen mevrouw Kasech benaderd met de vraag of zij de kleuterschool over wilde nemen. Mevrouw Kasech is lerares aan de Katoen school, Zij is zeer maatschappelijk betrokken en fungeert naast haar werk als lerares ook als een sociaal werkster en weeshuismoeder voor de weeskinderen en arme gezinnen uit de wijk. Na een tijd getwijfeld te hebben heeft mevrouw Kasech besloten de kleuterschool inderdaad over te nemen. Haar twijfel werd enerzijds veroorzaakt door haar zorg of zij wel de financiële middelen kon vinden om de lerares te betalen en anderzijds ook door het feit dat er behalve een lerares en een redelijk gebouw helemaal niets aanwezig was: geen speelgoed, boeken , puzzels noch buitenspeelmateriaal.

In 2009 heeft Kunezuva voor stromend water en goede toiletten gezorgd. In 2010 zijn buitenspeeltoestellen aangeschaft, en is er een deugdelijk toegangshek gekomen. Ook heeft Kune Zuva, met behulp van de Nederlandse stichting TTAF, gezorgd voor de aanschaf van speelgoed en boeken waardoor de klaslokalen naar Ethiopische begrippen nu goed uitgerust zijn.

Destijds had de kleuterschool 2 leraressen en telde gemiddeld 150 leerlingen. Voor deze kinderen bestonden in Ethiopië geen ander opvangmogelijkheden. De lerares ontvangt een salaris van ongeveer 15 Euro per maand, hetgeen eigenlijk een te laag salaris is voor een kleuterschoolonderwijzeres, maar mevrouw Kasech kan zich op dit moment nog geen hogere salarissen permitteren. De ouders of verzorgers van de kinderen moeten een bijdrage van 1 euro per maand betalen. Indien men dit bedrag echt niet op kan brengen worden de kinderen gratis toegelaten. Ongeveer 30% van de leerlingen zijn te arm om schoolgeld te betalen, een gedeelte van hen wordt geclassificeerd als wees.

Verder bezoeken ook 6 oudere geestelijk gehandicapte jongeren de kleuterschool. Voorheen was er geen enkele vorm van opvang voor hen.

Helaas hebben sommige succes verhalen ook een keerzijde. Mevrouw Kassech doet heel veel voor de gemeenschap en wordt dan ook soms gezien met blanke bezoekers (waaronder de contactpersonen van Kune Zuva). Sommige mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat iemand zoveel voor de gemeenschap doet zonder daar zelf iets voor te ontvangen. En als dan ook nog het (terechte?) beeld bestaat dat alle blanken rijk zijn is de gedachte gauw ontstaan dat mw Kassech er wel degelijk zelf beter van wordt. En deze gedachte heeft tot jaloezie geleid bij een aantal personen. Deze jaloezie heeft er in 2012 toe geleid dat de kebele heeft aangegeven het schoolgebouw zelf nodig te hebben om er een soort rechtbank in te vestigen.

Maar wie denkt dat dit het einde betekende voor de kleuterschool heeft het mis. Mw Kassech is zelf op zoek gegaan naar een ander gebouw voor haar kleuterschool. Dat gebouw heeft ze gevonden en laten renoveren/aanpassen om het geschikt te maken als school. Helaas is dit gebouw en het terrein er om heen veel kleiner en minder mooi dan het gebouw van de kebele.
Omdat wij dit hele gebeuren erg vervelend vonden voor de school maar ook voor mevrouw Kassech persoonlijk, is onze lokale contactpersoon naar Arba Minch afgereisd en heeft gesprekken gevoerd met de schoolleiding, de directeur van het Bureau Onderwijs van de woreda (regio), het bestuur van de kebele en de burgermeester van Arba Minch. In deze gesprekken is nogmaals het werk van Kune Zuva en van een kleine Spaanse stichting, die op ons verzoek mw Kassech werk ook is gaan steunen, en benadrukt dat geen van beide organisaties ooit iets aan mw Kassech zelf betaald of geschonken heeft.

In 2014 was ons laatste bezoek, toen bleek de situatie met betrekking tot deze kleuterschool opnieuw gewijzigd. Omdat mevrouw Kassech met name de mogelijkheden voor buitenspelen op haar terrein veel te klein vond is ze opnieuw op zoek gegaan naar een andere lokatie. Helaas heeft de lokale overheid haar haar oude school nooit teruggeven; daar is nu een politiebureau in gevestigd. Een nieuw terrein is gevonden en het schooltje is inmiddels weer verhuisd. De buitenspeelruimte is groter, maar daar is het meeste ook wel meegezegd. Het gebouw zelf is van slechte kwaliteit en de klaslokaaltjes zijn erg klein. Momenteel zijn er drie klasjes, twee ervan hebben een klaslokaaltje en de derde groep heeft haar "lokaaltje" buiten onder een boom.

Er is een zeer eenvoudig lokaal toilet dat eigenlijk niet meer is dan een paar kleine gaten in grond met daarom heen een half kapotte rieten mat, die nog net genoeg privacy geeft.


Had het schooltje een paar jaar geleden nog leuk speelgoed, lesmateriaal en bijvoorbeeld matrasjes voor het middagdutje: van dit alles is na een paar jaar intensief gebruik niets meer over. De buiten speeltoestellen zijn grotendeels doorgeroest en de school heeft ook geen beschikking over stromend water. De nood is dus opnieuw hoog, aan werkelijk alles is behoefte.


In 2014 telde schooltje 85 leerlingen, waarvan 5 leerlingen met een verstandelijke beperking. Van deze 85 leerlingen zijn er 35 waarvan de ouders een bijdrage van ongeveer 1 euro per maand betalen, de overige 50 kinderen zijn zo arm dat zij geen bijdrage kunnen betalen.

Sinds 2014 is er bij de overheidsscholen ook een kleuterschool, meestal één klasje, toegevoegd. Voor deze kleuterklas hoeven ouders geen maandelijkse bijdrage maar alleen een jaarlijkse registratiefee van 1 à 1,25 euro te betalen. Natuurlijk hebben wij met mw Kassech besproken of " haar" kinderen dan niet beter ook naar de gratis overheidskleuterschool kunnen gaan. Echter de overheid heeft hiervoor geen extra leerkrachten ter beschikking gesteld. De kleuters krijgen les van een hiervoor niet opgeleide "gewone lagere school leerkracht". De 3 leerkrachten van de kleuterschool van Mw Kassech hebben alle drie een opleiding tot kleuterjuf genoten.

Mw Kassech wil dat haar kleuters goed onderwijs krijgen en daarom wil ze voorlopig haar eigen kleuterschool in stand houden. Op die manier kan ze ook in de gaten houden hoe het met de kinderen gaat en zorgen dat ze indien nodig de gewenste medische hulp krijgen. Om de kwaliteit van haar schooltje nog beter te waarborgen heeft ze zelfs zelf ontslag genomen uit haar baan als leerkracht aan de Lemat lagere school, door ons ook wel Katoenschool genoemd. Ze is nu 4-5 dagen per week zelf aanwezig om toe te zien op het reilen en zeilen en de kwaliteit van het gegeven onderwijs.


Kune Zuva heeft in 2014 een laatste financiële bijdrage gegeven aan mw Kassech om haar schooltje van de noodzakelijke leer- en speelmiddelen te voorzien.Wij gaan er vanuit dat nieuwe leerlingen te zijner tijd naar een gewone overheids kleuterschool kunnen gaan.

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here