Beleidsplan 2024

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting is in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budget planning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur

 

Begin februari 2025 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om ervoor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privé persoon ) worden gezocht.

In uitzonderlijke gevallen zal ook in worden gegaan op arbeid genererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2023

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 22 studenten gesteund uit drie landen, Ethiopië, Kenia en Oeganda. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 19 studenten gesteund. Met name meisjes uit Kenia en Ethiopië. Vijf meisjes zijn gekwalificeerd als Montessori kleuterleidster en staan voor de klas. Een meisje uit Malawi is zojuist afgestudeerd als onderwijzeres.
 • Het afgelopen jaar zijn er 67 kinderen gesponsord met hun basis of middelbare schoolopleiding: 6 uit Ethiopië, 27 uit Kenia, 8 uit Malawi, 9 uit Tanzania, 13 uit Zuid Soedan  en 4 uit Zimbabwe.
 • In februari 2023  is er  een container met naaimachines aangekomen in Tanzania van de Stichting Gered Gereedschap. Hiervoor zijn in 2022 twee jonge vrouwen opgeleid tot naaister en machineonderhoud.
 • In Tanzania zijn afgelopen jaar geen drie daagse seminars verzorgd, waarbij de kinderen worden voorgelicht over hun rechten, met de nadruk op dat vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken door de wet verboden zijn. Afgelopen jaar is de focus gelegd op het opleiding van jonge kwetsbare vrouwen tot naaister. In West Kilimanjaro hebben  21 meisjes succesvol de drie maanden durende opleiding afgerond. Terwijl in Lengijave er 15 van start zijn gegaan waarvan er 10 begin februari 2024 de opleiding afronden. Zij krijgen allemaal een naaimachine in bruikleen om aan de slag te gaan. 
 • Kleuterschool Chikowa in Malawi is dit jaar voor het derde en laatste jaar gesponsord. Het schooltje is opgeknapt, er is een schooltuin aangelegd en de kinderen krijgen les van een gekwalificeerde docent. Steeds meer ouders weten de weg naar dit goed aangeschreven schooltje te vinden. 
 • In Malawi richten wij ons op veilig onderwijs voor jongeren met albinisme. Momenteel worden er 6 jongeren ondersteund met middelbaar onderwijs.
 • Door de extreme droogte is er door sponsoren een gift gedaan specifiek om enkele van onze contactpersonen bij te staan door middel van voedselhulp. Helaas is het zaad dat gekocht, gezaaid en opgekomen is, na enkele weken weer verdroogd.

Dit alles brengt de uitgaven aan projecten in Afrika op 56.920 Euro voor 2023. Dit ligt boven de gebudgetteerde 46.747 Euro, maar was mogelijk door extra beschikbaar gestelde budgetten van derden. De kleuterschool in Malawi, Montessori vakstudenten, en extra meisjes gered van meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken in Tanzania hebben we hierdoor kunnen realiseren.

Het eigen vermogen van Stichting Kune Zuva is iets afgenomen, maar omdat diverse scholieren en studenten door externe sponsoren worden gesponsord, is het nog steeds voldoende om indien nodig alle aangegane verplichtingen te kunnen afronden. Belangrijk blijft dat alle scholieren en studenten hun studies ten allen tijden kunnen afronden.

 

5. Budgetplanning 2024

 • In het studentenfonds voor HBO/universiteitsstudenten is voor 14 studenten een totaalbedrag van 3.534 Euro gebudgetteerd. Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar, terwijl dit voor Keniaanse en Oegandese studenten maximaal 500 Euro per jaar is. Wij sponsoren dit jaar alleen vrouwelijke studentes uit zowel Ethiopië, Kenia als Oeganda.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 2094 Euro gebudgetteerd voor 5 studenten. De studenten komen uit Ethiopië, Kenia en Namibië.
 • Verder nog 43 scholieren uit diverse landen. In Tanzania gaan we uit van 500 Euro per scholier mede omdat uithuisplaatsing voor deze meisjes noodzakelijk is. Voor de kinderen met albinisme in Malawi gaan we eveneens uit van 500 Euro per jaar. In Kenia voor de meeste scholieren 334 Euro en in Zuid Soedan wordt dit bedrag per kind en per noodsituatie aangepast. In Zimbabwe is het sterk school afhankelijk welke bijdrage wij noodzakelijk vinden. Er is een budget van 19.634 Euro gereserveerd.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 500 Euro gebudgetteerd. Dit bedrag zal worden gebruikt om de kralen in de markt te zetten en de kwaliteit te optimaliseren.
 • Voor het FGM-project (besnijdenis van meisjes en kindhuwelijken bij de Maasai in Tanzania) stellen wij vanuit Kune Zuva 3.600 Euro per jaar beschikbaar. Verder is er geld gereserveerd voor 6 seminars, totaal ook 3.600 Euro.
 • Er staat nog een reservering van 8.000 Euro voor pompen en zonnepanelen voor een project in Zuid Ethiopië ‘Back Yard Gardening’
 • Ook is er 200 Euro binnengekomen voor een meisje uit Zuid Soedan, om haar oren te opereren in Kenia. Dit is onderdeel van een veel groter bedrag waar extern sponsoren voor worden gezocht.

Reserveringen:

 • onverwachte kosten 500 Euro
 • eindejaarsuitkering voor transport en telefoon Meseret Assefa Ethiopië 100 Euro
 • inkoop is 500 Euro (KvK, bankkosten en domeinnaam)

Graag zouden we de budgetten voor de diverse scholieren en studenten indexeren. Dat is de afgelopen 10 jaar niet meer gedaan. Doel is om eerst wat extra fondsen te werven om zeker te zijn dat we ook in de toekomst onze verplichtingen richting de van start gegane scholieren en studenten kunnen voldoen.

Dit alles brengt het budget voor 2024, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 41.762 Euro. Indien we de giften aan studenten indexeren komen we al snel uit op 46.000 Euro.

  

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een digitale mailing plaats waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeld en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina en LinkedIn pagina op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privé personen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.

Sinds 2022 neemt Stichting MOKK (Middelbaar Onderwijs Kansarme Kinderen) uit Roosendaal de kosten voor een aantal scholieren uit zowel Kenia, Malawi als Tanzania voor hun rekening.

Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daarvoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig. Deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen. In 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk. Ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

8. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de e-mail, what's app en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privé personen over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden ingezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren

Sylvia Brooijmans, (penningmeester/voorzitter)  -   Esther Gijssel (bestuurslid)  - Rene Geers (bestuurslid)

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here