Beleidsplan 2023

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting is in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budget planning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur

 

Begin februari 2024 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om ervoor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privé persoon ) worden gezocht.

In uitzonderlijke gevallen zal ook in worden gegaan op arbeid genererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2022

 • In het studentenfonds universiteits & HBO-studenten zijn 25 studenten gesteund uit drie landen, Ethiopië, Kenia en Oeganda. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 11 studenten gesteund. Met name meisjes uit Kenia en Ethiopië. Drie meisjes zijn gekwalificeerd als Montessori kleuterleidster en staan voor de klas. Een meisje uit Malawi is ondertussen bevallen van een tweeling en heeft haar studie afgebroken. 
 • Het afgelopen jaar zijn er 67 kinderen gesponsord met hun basis of middelbare schoolopleiding: 6 uit Ethiopië, 27 uit Kenia, 8 uit Malawi, 9 uit Tanzania, 13 uit Zuid Soedan  en 4 uit Zimbabwe.
 • In Tanzania worden nog steeds op de diverse scholen drie daagse seminars verzorgd. Hier worden de kinderen voorgelicht over hun rechten, met de nadruk op dat vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken door de wet verboden zijn. Afgelopen jaar zijn er op 13 scholen seminars uitgevoerd. 
 • Naar verwachting komt er in februari een container met naaimachines aan in Tanzania van Stichting Gered Gereedschap. Hiervoor zijn het afgelopen jaar twee jonge vrouwen opgeleid tot naaister en machineonderhoud.
 • Kleuterschool Chikowa in Malawi is vorig jaar opgeknapt en dit jaar is er voornamelijk gewerkt aan het op orde krijgen van de schooltuin. Naast een aanwinst voor de school is deze proeftuin ook een manier om het schooltje zonder fondsen uit Europa te laten draaien. Daarnaast krijgen de ouders steeds meer vertrouwen in het schooltje en neemt het leerlingenaantal gestaag toe.  Indien dit experiment slaagt zal het ook worden uitgerold in andere scholen.
 • In Dimeka, Zuid Ethiopië, wordt door middel van koeien een voedzame maaltijd voor de kleuters samengesteld met als doel deelname aan kleuteronderwijs te vergroten.
 • In Arba Minch, Zuid Ethiopië wordt een project "backyard gardening" vorm gegeven, zodat mensen in de stad in staat zijn hun eigen groenten te kweken.  Door omstandigheden is dit project enigszins vertraagd, komend jaar zullen er nog pompen worden aangeschaft om het project te laten slagen.
 • Het aanschaffen van essentiële benodigdheden zoals een bloeddrukmeter en een zuurstofmeter voor de Sint Joseph kliniek in zuidelijk Ethiopië
 • In Malawi is de afgelopen jaren geïnvesteerd in bijeenkomsten voor mensen met albinisme. De financiële steun door Kune Zuva is dit jaar tot een minimum afgebouwd. Wij richten ons nu op veilig onderwijs voor jongeren met albinisme.
 • Door de extreme droogte is er door enkele sponsoren een gift gedaan specifiek om enkele van onze contactpersonen bij te staan door middel van voedselhulp. Helaas is het zaad dat gekocht, gezaaid en opgekomen is, na enkele weken weer verdroogd.
 • Onze eerste afgestudeerde in Kenia, Jeniffer, hebben we een lening verstrekt om naar een symposium in Duitsland te gaan. Aansluitend heeft ze de diverse bestuursleden bezocht. De lening zal worden vergoed door een NGO en in 2023 worden teruggegeven aan Kune Zuva.

Dit alles brengt de uitgaven aan projecten in Afrika op 48.350 Euro voor 2022. Dit ligt boven de gebudgetteerde 27.969 Euro, maar was mogelijk door extra beschikbaar gestelde budgetten van derden. De kleuterschool in Malawi,  het stop meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken in Tanzania en het koeien en volkstuintjes project in Ethiopië hebben we hierdoor vorm kunnen geven.

Het eigen vermogen van Stichting Kune Zuva is iets afgenomen, maar omdat diverse scholieren en studenten door externe sponsoren worden gesponsord, is het nog steeds voldoende om indien nodig alle aangegane verplichtingen te kunnen afronden. Belangrijk blijft dat alle scholieren en studenten hun studies ten allen tijden kunnen afronden.

 

5. Budgetplanning 2023

 • In het studentenfonds voor HBO/universiteitsstudenten is voor 25 studenten een totaalbedrag van 5.600 Euro gebudgetteerd. Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar, terwijl dit voor Keniaanse en Oegandese studenten maximaal 500 Euro per jaar is. Wij sponsoren dit jaar alleen vrouwelijke studentes uit zowel Ethiopië, Kenia en Oeganda.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 3.152 Euro gebudgetteerd voor 13 studenten. De studenten komen uit Ethiopië, Kenia en Malawi.
 • Verder nog 72 scholieren uit diverse landen. In Tanzania gaan we uit van 500 Euro per scholier mede omdat uithuisplaatsing voor deze meisjes noodzakelijk. Voor de kinderen met albinisme in Malawi gaan we eveneens uit van 500 Euro per jaar. In Kenia voor de meeste scholieren 334 Euro en in Zuid Soedan wordt dit bedrag per kind en per noodsituatie aangepast. In Zimbabwe is het sterk school afhankelijk welke bijdrage wij noodzakelijk vinden. Er is een budget van 7.612 Euro gereserveerd.
 • Kleuterschool Chikowa in Malawi wordt verder opgeknapt. Budget hiervoor is aangevraagd bij een externe partij.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 500 Euro gebudgetteerd. Dit bedrag zal worden gebruikt om de kralen in de markt te zetten en de kwaliteit te optimaliseren.
 • Voor het FGM-project (besnijdenis van meisjes en kindhuwelijken bij de Maasai in Tanzania) stellen wij vanuit Kune Zuva 3.600 Euro per jaar beschikbaar. Er is nog 1.000 Euro gereserveerd van vorig jaar om de importkosten af te dekken voor de naaimachines die door Gered Gereedschap zijn toegezegd, en een basis budget door een externe sponsor wat het totaal op 7.600 Euro brengt. Daarnaast zijn wij druk doende aanvullende fondsen voor seminars te werven. Voor 2023 heeft ECC een vergunning voor 7 seminars. 

Reserveringen:

 • onverwachte kosten 500 Euro
 • eindejaarsuitkering voor transport en telefoon Meseret Assefa 100 Euro 
 • inkoop is 400 Euro (kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam, bankkosten)

( We hebben in 2022  de hosting van de website door een andere partij gesponsord gekregen, als dit in 2023 niet lukt, zal daar ook nog 120 Euro voor worden gebruikt)

 

Dit alles brengt het budget voor 2023, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 42.959 Euro.

  

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een digitale mailing plaats waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeld en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina en LinkedIn pagina op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privé personen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.

Sinds 2022 neemt Stichting MOKK (Middelbaar Onderwijs Kansarme Kinderen) uit Roosendaal de kosten voor een aantal scholieren uit zowel Kenia, Malawi als Tanzania voor hun rekening.

Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daarvoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig. Deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen. In 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk. Ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

 8. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de e-mail, what's app en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privé personen over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden ingezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren

Sylvia Brooijmans, (penningmeester/voorzitter)  -   Carla van Vugt-Penninx (secretaris)  -   Esther Gijssel (bestuurslid)  - Rene Geers (bestuurslid)

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here