Beleidsplan 2021

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting is in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2022 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeid genererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2020

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 18 studenten gesteund waarvan 15 jonge vrouwen en 3 jonge mannen. Drie dames en één jonge man komen uit Kenia, één jonge man uit Tanzania en de overige uit Ethiopië. Dit jaar zijn er geen studenten afgestudeerd, omdat door Covid-19 de examens uitgesteld zijn. Verwacht wordt dat er in de eerste maanden van 2021 enkele meisjes zullen afstuderen. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 21 studenten gesteund. Eén jonge vrouw uit Tanzania, twee jonge vrouwen uit Malawi, drie jonge vrouwen uit Zuid Soedan, vijf jonge vrouwen uit Ethiopië en negen jonge vrouwen en een jongeman uit Kenia. De ondersteuning is maar gedeeltelijk geweest door de diverse lockdown’s. Drie jonge Keniaanse vrouwen zijn met enige vertraging aan het einde van 2020 afgestudeerd. Vijf andere dames studeren naar verwachting in de eerste helft van 2021 af.
 • In het scholierenfonds Lodwar Kenia werd afgelopen jaar nog één meisje ondersteund. Doordat onze contactpersoon is verhuisd, is goede selectie en opvolging van kandidaten moeilijk geworden en daarom is besloten dit fonds op dit moment af te sluiten.
 • In het scholieren/studentenfonds Zuid-Soedan wordt beperkte financiële ondersteuning gegeven aan vier jonge vrouwen in middelbaar onderwijs en drie jonge vrouwen op een vakopleiding.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia heeft in 2020 in het basisonderwijs 5 en in het middelbaar onderwijs 12 kinderen ondersteund. Echter doordat de scholen in Kenia sinds maart gesloten waren - 9 maanden lang - zijn de fondsen nog grotendeels beschikbaar voor 2021.
 • Buiten de scholierenfondsen om, werden er in diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania, Zimbabwe en Zuid Soedan) nog 19 andere meisjes en 3 jongens gesponsord met hun basis of middelbare schoolopleiding. De meesten hiervan hebben een complexe thuissituatie.
 • Kasikeu Weeskinderen Hulpgroep heeft vervolgtraining gehad in het maken van kralen uit oud glas. Echter als gevolg van de Covid-19 pandemie en enkele technische obstakels konden deze vaardigheden nog niet actief aangewend worden.
 • In Malawi is het programma voor mensen met Albinisme verder vormgegeven, zowel met fondsen als met schoenen, sokken en hoeden.
 • In Arba Minch, Zuid Ethiopië, zouden koeien inclusief stal worden aangeschaft. Met hetgeen dat de koeien produceren kan de kleuterschool voedzame maaltijden verschaffen en zo ondervoeding uitbannen. Echter door de opkomst van Covid-19 is in overleg met de sponsor besloten om de fondsen voor Covid-gerelateerde projecten aan te wenden. In 2021 zal dan alsnog worden geïnvesteerd in koeien voor de kleuterschool.
 • Realisatie van de toiletten van de kleine St Joseph's kliniek in Gassa-Chare. Het kliniekje had ineens geen sanitaire voorzieningen meer. De bodem was letterlijk onder de toiletten weggezakt. In deze kliniek worden vooral vrouwen en achtergestelde groepen mensen behandeld. Voor ons een extra reden een sponsor te vinden om nieuwe sanitaire voorzieningen te bouwen. Dit is gelukt en hopelijk kunnen deze toiletten in het begin van 2021 in gebruik worden genomen.
 • Drie basisscholen in Centraal Kenia zijn gedeeltelijk voorzien van nieuw meubilair. Voor de kleuters 100 plastic stoelen en 30 tafeltjes, voor de grotere kinderen 90 houten bank-tafel combinaties, waar 2 tot 3 kinderen in kunnen zitten en 60 plastic stoelen voor de onderwijzers. 

Dit alles brengt de uitgaven aan projecten in Afrika op 51.174 Euro voor 2020. Dit ligt boven de gebudgetteerde 24.744 Euro, maar was mogelijk door extra beschikbaar gestelde budgetten voor het Albinisme project in Malawi, Covid-19 gerelateerde voorzieningen aanvullend op het koeien project in Arba Minch, Ethiopië en het voorzien van sanitaire voorzieningen bij een kliniek nabij Sodo, Ethiopië en meubilair voor basisscholen in centraal Kenia

Het eigen vermogen van Stichting Kune Zuva is toegenomen, als gevolg van het feit dat door de Covid-19 pandemie veel scholen kortere of langere tijd gesloten zijn geweest, waardoor de fondsen niet zijn uitgegeven zoals gepland en een deel ervan wordt doorgeschoven naar 2021. Ook zijn er sponsoren die toegezegd hebben studenten 4 jaar te zullen steunen en het totaalbedrag voor vier jaar in 1x over hebben gemaakt.

 

5. Budgetplanning 2021

 • In het studentenfonds voor HBO/universiteitsstudenten is voor 23 studenten een totaalbedrag van 6170 Euro gebudgetteerd. Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar, terwijl dit voor Keniaanse studenten maximaal 500 Euro per jaar is. In het fonds zitten op dit moment 3 jongemannen, een Ethiopische, één Keniaanse en een Tanzaniaan. Verder vooral meisjes, vijf jonge vrouwen uit Kenia, de overige zijn Ethiopisch.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 5164 Euro gebudgetteerd voor 23 studenten. Van de studenten komen er 9 uit  Ethiopië, 5 uit Kenia, 3 uit Zuid-Soedan, 3 uit Malawi en 1 uit Tanzania. In Ethiopië worden wederom 2 jonge vrouwen gesteund om de opleiding tot Montessori kleuterleidster te volgen. 
 • Het scholierenfonds weeskinderen, Centraal Kenia. De bijdrage basisonderwijs is beperkt tot 70 Euro per kind. Voor het middelbaar onderwijs wordt gerekend met 250 Euro aan schoolgeld en hier komen dan kosten voor schooluniform, schriften, boeken en schrijfbenodigdheden nog bij. In het verleden werd vergoed tot een totaal van 334 Euro per jaar, echter door het gestegen aantal wezen die  volgens onze contactpersoon echt hulp nodig hebben voor de middelbare school is het bedrag verlaagd naar 284 Euro. Afgelopen jaar steunden wij 5 kinderen in het lager en 12 weeskinderen in het middelbaar onderwijs, dit komt neer op een investering van 4040 Euro. Door Covid zijn de scholen in Kenia 9 maanden dicht geweest. In de hoop dat er in 2021 geen nieuwe lockdown c.q. Covid-golf komt, is het onderwijsprogramma aangepast. Verdeeld over 2 schooljaren zal worden geprobeerd die 9 maanden in te halen. Tweederde van het schoolgeld wat wij voor 2020 beschikbaar hadden gesteld, wordt daardoor pas in 2021 gebruikt. Voor 2021 is wederom 4040 Euro beschikbaar gesteld. Het aantal weesjongeren loopt echter schrikbarend op. Wij zullen trachten mee te bewegen met urgentie en de wijzigingen ten gevolgen van Covid. 
 • Voor het scholieren- en studentenfonds Zuid-Soedan is 1000 Euro gebudgetteerd voor essentiële benodigdheden om diverse meisjes deel te kunnen laten nemen aan middelbaar en vakonderwijs. In het middelbaar onderwijs worden op dit moment 4 en in het vakonderwijs 3 meisjes ondersteund.
 • Verder nog 20 scholieren uit diverse landen, 1 uit Tanzania, 2 uit Zuid-Soedan, 5 uit Zimbabwe, 3 uit Ethiopië en 9 uit Kenia. In Tanzania en Kenia van 334 Euro per middelbare scholier en 70 Euro voor basisschool scholieren en in Ethiopië van 100 Euro voor basisschool en 200 Euro voor middelbare schoolkinderen. Hiervoor is een budget van  € 5.182 gereserveerd.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 500 Euro gebudgetteerd, om de problemen aan de gebouwde oven te verhelpen.
 • Voor het project met mensen met Albinisme is 500 Euro beschikbaar gesteld.
 • Voor het FGM-project (besnijdenis van meisjes en kindhuwelijken bij de Maasai in Tanzania) stellen wij vanuit Kune Zuva 1000 Euro per jaar beschikbaar. Daarnaast zijn wij druk doende aanvullende fondsen te werven. 
 • Voor de gemeenschapstuin Neemthok bij de Dinka  in Zuid Soedan reserveren wij ook 500 Euro en wordt gezocht naar aanvullende sponsoren.
 • Er is overleg om een kleuterschool in Malawi te reorganiseren en daarmee de kwaliteit te verbeteren.  Voor dit project is een specifieke sponsor gezocht.
 • Er wordt opnieuw gekeken naar het aanschaffen van koeien voor een kleuterschool in Arba Minch. De kinderen krijgen hiermee een voedzame maaltijd.

Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactiekosten is 600 Euro gereserveerd,  hierbij inbegrepen 100 Euro voor transport en telefoonkosten van Meseret Assefa, die in Arba Minch projectjes opvolgt en voorstelt. Voor inkoop is 250 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam.

Dit alles brengt het budget voor 2021, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 24.606 Euro.

  

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een digitale mailing plaats waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeld en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina en LinkedIn pagina op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.
Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daarvoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig. Deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen. In 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk. Ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

 8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de e-mail, what's app en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

   • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
   • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
   • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
   • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren

Sylvia Brooijmans, (penningmeester/voorzitter)  -   Carla van Vugt-Penninx (secretaris)  -   Esther Gijssel (bestuurslid)

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here